ALGEMENE AANKOOP -EN VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPSVOORWAARDEN

1. Overeenkomst

1.1 Het aanvaarden van de bestelling sluit het akkoord in van de leverancier met de algemene aankoopvoorwaarden van Spica BV, met uitsluiting van diens verkoopvoorwaarden die niet van toepassing zullen zijn. Deze voorwaarden gelden zowel voor aankoopcontracten als voor aannemingscontracten. Een afwijking of wijziging van deze algemene aankoopvoorwaarden kan slechts aan Spica BV worden tegengeworpen indien zij er schriftelijk in heeft toegestemd.

1.2 Elke bestelling wordt door Spica BV schriftelijk gedaan. De overeenkomst komt tot stand van zodra de door Spica BV overgemaakte bestelbon zonder voorbehoud en schriftelijk wordt aanvaard door de leverancier. Indien de leverancier de uitvoering van de opdracht aanvat na ontvangst en op basis van de bestelbon, en Spica BV dit aanvaardt, impliceert dit het akkoord van de leverancier. De bestelbon, inclusief alle bijlagen met inbegrip van deze algemene aankoopvoorwaarden, specificaties en/of tekeningen, vormt de volledige overeenkomst tussen partijen. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts bindend ingeval van uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege beide partijen.

1.3 Ingeval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid hebben de meer bijzondere bepalingen steeds voorrang op de algemene. Zo zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden en de technische beschrijvingen op hun beurt voorrang hebben op de bijzondere voorwaarden.

2. Onderaanneming - Overdracht van de overeenkomst 

2.1 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vanwege Spica BV is het de leverancier verboden om deze overeenkomst aan een derde over te dragen, de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren en/of de uitvoering ervan te delen in het kader van een vennootschap met een derde.

2.2 In geval van schriftelijke toestemming tot onderaanneming blijft de leverancier ten allen tijde aansprakelijk voor de goederen en/of diensten geleverd door de onderaannemer. De leverancier is tevens verantwoordelijk voor het toezicht en controle op zijn onderaannemers die zich dienen te schikken naar de interne richtlijnen en procedures van Spica BV wanneer zij bij Spica BV aanwezig zijn.

2.3 In geval van overdracht van de overeenkomst aan een derde, blijft de leverancier ten opzichte van Spica BV solidair gehouden.

3. Omschrijving van de te leveren goederen - controle

3.1 De leverancier erkent dat hij alle nodige inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen heeft ontvangen om de goederen te leveren conform de wet, de overeenkomst, de toepasselijke normen en de regels van de kunst. De leverancier bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat de geleverde goederen een cruciaal onderdeel zullen uitmaken van een te vervaardigen eindproduct, en dat de mogelijke schade ten gevolge van een gebrek in de geleverde goederen veel groter is dan de waarde van de geleverde goederen.  

3.2 De geleverde goederen en/of diensten moet strikt conform zijn aan de specificaties van de bestelbon en de bijlagen daaraan. De leverancier garandeert dat de grondstoffen en de gebruikte procédés voldoen aan alle van toepassing zijnde normen, inclusief de normen van Spica BV. De geleverde goederen en/of diensten dienen in hun geheel, alsook alle componenten ervan, vrij te zijn van enig gebrek in design, materiaal en/of werk, en de werking en het gebruik ervan dient ononderbroken en “error-free” te zijn.

3.3 De leverancier zal een uitgangscontrole organiseren op zodanige wijze dat een ingangscontrole door Spica BV in principe overbodig is. De leverancier zal hiervan op eenvoudige vraag van Spica BV het bewijs voorleggen.

3.4 Spica BV heeft het recht om, na voorafgaande melding, de fabricatie in de werkhuizen van de leverancier en/of derden te volgen en de kwaliteit van de gebruikte materialen en stukken te doen controleren, desgevallend keuren. De hieraan verbonden kosten kunnen ten laste gelegd worden van de leverancier. Spica BV kan tevens op elk ogenblik een werk dat niet aan de vereisten voldoet, doen stopzetten of doen herbeginnen. Zij kan tevens alle materialen, welke niet van de voorgeschreven kwaliteit zijn, afwijzen. Deze maatregelen gebeuren onverminderd de keuringen die op de afgewerkte goederen moeten worden verricht en beperken de verantwoordelijkheid van de leverancier niet.

4. Grondstoffen en/of onderdelen aangeleverd door Spica BV

4.1 De grondstoffen en/of onderdelen die Spica BV aan de leverancier aanlevert, blijven eigendom van Spica BV, zelfs ingeval van verwerking met grondstoffen, onderdelen of goederen van de leverancier.

4.2 Deze grondstoffen en/of onderdelen van Spica BV worden ter beschikking gesteld op uitsluitend risico van de leverancier. De leverancier is bijgevolg aansprakelijk voor schade die ontstaat aan deze grondstoffen en/of onderdelen en zal zich hiervoor voldoende verzekeren.

4.3 De leverancier mag niet méér grondstoffen en/of onderdelen gebruiken dan de hoeveelheden nodig om de bestelling van Spica BV uit te voeren. Het eventuele saldo blijft bij de leverancier overeenkomstig art. 4.1 en 4.2 totdat Spica BV om de teruggave verzoekt.

4.4 De verantwoordelijkheid voor de bewerking en/of verwerking van de grondstoffen en/of onderdelen ligt uitsluitend bij de leverancier. Eventuele schade zal hij onmiddellijk melden aan Spica BV en de beschadigde onderdelen zal hij bewaren.

5. Levering en aanvaarding 

5.1 Alle goederen worden geleverd franco in de magazijnen van Spica BV of op de in de bijzondere voorwaarden voorziene plaats van levering. De goederen worden vervoerd op risico van de leverancier, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat Spica BV instaat voor het vervoer. De levering gebeurt conform de door Spica BV gegeven verpakkingsinstructies.

5.2 De goederen worden slechts als geleverd beschouwd na afgifte van alles wat blijvend voor het gebruik ervan bestemd is, o.m. (i) technische fiches, (ii) gebruiksaanwijzingen in de overeengekomen talen, (iii) een onvoorwaardelijk keuringsattest van een erkend keuringsorganisme waaruit blijkt dat de goederen voldoen aan de toepasselijke Europese en Belgische CE-norm, (iv) certificaten van oorsprong van de materialen of bestanddelen, (v) garantiecertificaten en (iv) correcte zendnota, met vermelding van het bestelbonnummer en de artikelreferenties van Spica BV.

5.3 Van zodra de leverancier op de hoogte is van een mogelijke vertraging ten opzichte van de overeengekomen leveringstermijn of -datum, zal hij Spica BV hiervan onmiddellijk  schriftelijk in kennis stellen. Indien de leverancier de overeengekomen leveringstermijn of -datum, om welke reden dan ook, niet respecteert, is de leverancier, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd die, rekening houdend met de potentiële schade, begroot wordt op 2% van de totaalprijs van de bestelling per week vertraging tot en met de effectieve leveringsdatum, met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 10%, onverminderd het recht van Spica BV om de hogere schade te bewijzen.

5.4 Het nazicht van de goederen wat de conformiteit en zichtbare gebreken betreft, gebeurt bij de verwijdering van de verpakking op het ogenblik van de verwerking. Eventuele klachten worden schriftelijk gemeld aan de leverancier binnen de 14 werkdagen na vaststelling van het gebrek. De aanvaarding kan niet stilzwijgend geschieden en niet afgeleid worden o.m. uit de ontvangst van de factuur en/of de betaling.

5.5 Geweigerde of teveel geleverde goederen moeten op kosten van de leverancier teruggenomen en vervoerd worden binnen de vijf werkdagen, zo niet zullen zij op kosten van de leverancier en volgens transportkeuze van Spica BV, door Spica BV teruggestuurd worden. Tot zo lang blijven zij op kosten en risico van de leverancier in de magazijnen van Spica BV. De leverancier zal naar keuze van Spica BV, ofwel de goederen terugnemen en de prijs terugbetalen, ofwel een prijsvermindering toestaan, ofwel de geweigerde goederen vervangen, onverminderd het recht van Spica BV om een schadevergoeding te vorderen voor alle schade die het gevolg is van de fout van de leverancier. Binnen de 24u na het ontvangen van het retourorder dient de leverancier aan Spica BV te laten weten welke de mogelijke oplossingen zijn. In geen geval kan de vervanging van de geweigerde of gebrekkige goederen een verlenging van de leveringstermijn tot gevolg hebben. 

6. Eigendom en risico

De eigendomsrechten van de goederen en het risico op beschadiging of verlies van goederen gaan over op Spica BV op het ogenblik dat de goederen aan Spica BV geleverd zijn in overeenstemming met artikel 4 van deze voorwaarden. De leverancier garandeert dat op de goederen geen eigendomsvoorbehoud rust ten voordele van een derde.  

7. Prijs en betaling

7.1 De prijzen die tussen Spica BV en de leverancier zijn overeengekomen, omvatten alle kosten (o.m. voor transport, verpakking, certificaten en attesten, e.d.m.) alsook taksen en/of lasten die geheven worden tot aan de levering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen. De prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn vast en niet onderhevig aan schommelingen om welke reden dan ook, zelfs bij toeval of overmacht. Alle prijsaanpassingsclausules worden als niet geschreven beschouwd, behoudens andersluidende bijzondere overeenkomst.

7.2 De facturen van de leverancier worden pas na levering aangeboden. Binnenlandse facturen worden in tweevoud afgeleverd, internationale facturen in vijfvoud, altijd op “shipment per shipment”-basis. De facturen zijn gebaseerd op de effectief geleverde hoeveelheden en op de eenheidsprijzen overeengekomen in de bestelbon. De facturen worden betaald overeenkomstig de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen modaliteiten.

7.3 In aanvulling op de wettelijk vereiste vermeldingen zal iedere factuur bevatten (i) het correcte nummer van de bestelbon, (ii) de correcte vennootschapsbenaming, -vorm en adres van Spica BV en (iii) het correcte BTW-nummer van Spica BV, zoals telkens bepaald in de bestelbon. Iedere factuur die niet aan voormelde voorwaarden voldoet, zal onbetaald blijven zonder enige intrestverhoging en een kopie daarvan zal per aangetekend schrijven aan de leverancier worden teruggestuurd voor verbetering.

8. Verborgen gebreken

8.1 De leverancier staat in voor alle verborgen gebreken waarmee de geleverde goederen behept zijn en die hem door Spica BV schriftelijk worden gemeld binnen de 2 maanden nadat het gebrek werd vastgesteld. De leverancier staat in voor de onmiddellijke en kosteloze herstelling en/of vervanging van de gebrekkige goederen, evenals voor de vergoeding van alle door Spica BV en/of door derden geleden schade.

8.2 Spica BV beschikt over een termijn van één jaar na de melding om een vordering in te stellen op grond van verborgen gebreken. Onderhandelingen tussen partijen en een deskundig onderzoek schorsen deze termijn.

9. Garantie 

De leverancier verleent een volledige garantie gedurende twee kalenderjaren te rekenen vanaf de datum van de levering voor alle gebreken die zich zouden voordoen, ongeacht of deze al dan niet het gevolg zijn van zichtbare of verborgen gebreken, behoudens bewezen fout van Spica BV. De leverancier staat in voor de onmiddellijke en kosteloze herstelling en/of vervanging van de gebrekkige goederen. Hij zal alle door Spica BV en/of door derden geleden schade vergoeden.

10. Middelen van optreden – Compensatie en eenheid van rekening

10.1 Indien de leverancier in gebreke blijft bij de uitvoering van de overeenkomst, kan Spica BV, mits een voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd haar recht op schadevergoeding zoals hierboven omschreven, lopende bestellingen kosteloos annuleren of opschorten alsook alle betalingen en prestaties, ook met betrekking tot andere overeenkomsten, opschorten, en dit zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst middels een aangetekende kennisgeving  in die zin aan de leverancier.

10.2 Spica BV kan het bedrag van de forfaitaire schadevergoedingen, alsook het bedrag voor de schade, onkosten of uitgaven ingevolge de toepassing van de maatregelen van ambtswege of die er zullen uit voortvloeien, op de door de leverancier om welke reden ook opeisbare bedragen inhouden.

10.3 De leverancier aanvaardt de compensatie van voormelde bedragen met openstaande facturen van de leverancier in verband met deze of enige andere opdracht. Deze bepaling geldt eveneens indien hetfaillissement, gerechtelijk akkoord of de invereffeningstelling van de leverancier de stopzetting van de leveringen tot gevolg heeft.

10.4 Wanneer objectieve elementen (zoals geprotesteerde wissels, uitvoerende beslagen, invereffeningstelling enz.) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de leverancier, is Spica BV gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten. Spica BV is eveneens gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten, indien objectieve elementen (zoals beroep op de garanties, afwijzing van de gebruikte materialen, negatieve keuring, enz.) wijzen op kwaliteitsproblemen bij de geleverde goederen.

10.5 Indien de leverancier in gebreke blijft om eender welke uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis na te komen en indien een aangetekende ingebrekestelling gedurende acht kalenderdagen zonder gunstig gevolg is gebleven, is Spica BV gerechtigd om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van de leverancier mits aangetekende kennisgeving in die zin. In dat geval is de leverancier van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum conventioneel en forfaitair is vastgesteld op 10% van de overeengekomen prijs, de meer gevorderde schade te bewijzen door Spica BV.

11. Aansprakelijkheid

De leverancier zal aansprakelijk zijn voor, en Spica BV, haar bestuurders, werknemers, agenten en enige derde partij (de “Schadelijders”) vrijwaren en vergoeden tegen iedere vordering, actie, dagvaarding of procedure, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en/of uitgaven van enig welke aard, ingesteld tegen of opgelopen door de Schadelijders die verband houden met een contractuele tekortkoming vanwege de leverancier of zijn eventuele onderaannemers, of doordat hij of zijn eventuele onderaannemers niet voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en reglementen.

12. Geheimhouding – Intellectueel eigendomsrecht

12.1. Alle gegevens, inlichtingen, plannen, documenten e.d.m., door Spica BV gevoegd bij de bestelbon of op een andere wijze overgemaakt aan de leverancier, zijn de uitsluitende eigendom van Spica BV en mogen door de leverancier enkel gebruikt worden in het kader van de levering van goederen en/of diensten onder de bestelbon.

12.2 Alle voormelde gegevens, inlichtingen, plannen, documenten e.d.m. van Spica BV zijn confidentieel en mogen onder geen enkele vorm openbaar worden gemaakt en/of meegedeeld worden aan derden, behoudens in geval van voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vanwege Spica BV. Ingeval van schending is de leverancier een forfaitaire schadevergoeding van 5 000,00 EUR verschuldigd, onverminderd het recht van Spica BV om haar hogere schade te bewijzen en/of om de stopzetting van de inbreuk te eisen in kort geding. De leverancier is verplicht ten aanzien van zijn werknemers en onderaannemers eveneens de geheimhoudingsverplichtingen schriftelijk te stipuleren. 

12.3. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde goederen geen afbreuk doen aan intellectuele eigendomsrechten van derden. De leverancier zal Spica BV vrijwaren voor alle vorderingen van derden en voor alle schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, o.m. wegens beweerde inbreuken op een auteursrecht, fabrieksgeheim, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

13. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

13.1 Elke betwisting zal uitsluitend door de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk worden beslecht. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bijv. procedure kort geding).

13.2 Het Belgische recht is van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag of enig ander verdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Overeenkomst

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking, wijziging of aanvulling van deze voorwaarden kan slechts aan Spica BV worden tegengeworpen indien deze er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd.

1.2 Een offerte is 14 dagen geldig. De totaalprijs is exclusief BTW. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik waarop Spica BV de schriftelijke aanvaarding van de offerte binnen voormelde termijn ontvangt.

1.3 De klant garandeert de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de inlichtingen, specificaties en richtlijnen die hij aan Spica BV verstrekt.

2. Levering en termijnen

2.1 De goederen worden geleverd af fabriek/magazijn. Ze worden steeds vervoerd op risico van de klant, zelfs wanneer overeengekomen werd dat Spica BV instaat voor het vervoer.

2.2 De klant garandeert dat op het leverings- en/of installatieadres aan alle voorwaarden voldaan is om de levering en/of installatie conform de wet, de overeenkomst en de regels van de kunst te kunnen uitvoeren. Alle kosten en schade die mede veroorzaakt worden doordat dit niet het geval is, worden uitsluitend door de klant gedragen.

2.3 De door Spica BV vooropgestelde leveringstermijn is indicatief. Een eventuele laattijdigheid kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. Bij een manifest onredelijke overschrijding van de leveringstermijn die daarenboven uitsluitend te wijten is aan Spica BV, kan de klant aanspraak maken op een schadevergoeding indien hij zijn schade bewijst. In dat geval is de aansprakelijkheid van Spica BV in ieder geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade en beloopt de vergoeding maximaal 5% van de prijs.

2.4 Het overschrijden van de betalingstermijn van voorschotten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

3. Eigendom en risico

3.1 In alle omstandigheden wordt de eigendom van de goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de prijs. Het faillissement van de klant doet geen afbreuk aan het recht van Spica BV tot het vorderen van de teruggave van alle reeds geleverde goederen.

3.2 De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat over op de klant bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4. Overmacht

4.1 Ingeval van “vreemde oorzaak” (artikel 1147 B.W.), zelfs wanneer dit niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn partijen van rechtswege gemachtigd hun verbintenissen te schorsen of de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, middels aangetekende kennisgeving aan de wederpartij en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.

4.2 Worden onder meer als “vreemde oorzaak” beschouwd: brand, explosie, staking, oproer, oorlog, weigering door de autoriteiten om import- of exportlicenties te verlenen of de annulering ervan, onmogelijkheid om de goederen, grondstoffen en/of onderdelen te bekomen omwille van een overmachtssituatie op de productievestiging, een onvoorziene gebeurtenis bij een leverancier, of enige andere gelijkaardige oorzaak die de redelijke controle van partijen overstijgt.

5. Prijs

5.1 De prijs is vermeld in de overeenkomst en wordt van rechtswege vermeerderd met alle belastingen (incl. BTW) en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van de levering.

5.2 Spica BV kan wanneer hij een belangrijk nadeel lijdt, de klant om een prijsherziening vragen door omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij de totstandkoming van de overeenkomst en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige daarvoor heeft gedaan. Dienen o.m. als dergelijke omstandigheden te worden beschouwd: economische omstandigheden zoals stijgingen van de gewone of buitengewone kosten, van welke aard ook. Een nadeel wordt geacht belangrijk te zijn van zodra de omvang daarvan minstens 2,5% van de prijs bedraagt. Bij gebrek aan akkoord tussen partijen omtrent deze prijsherziening, is Spica BV van rechtswege gemachtigd zijn verbintenissen te schorsen of de overeenkomst eenzijdig te beëindigen conform artikel 4.1. middels aangetekende kennisgeving daartoe.

5.3 Supplementaire werken worden berekend in regie volgens de eenheidsprijzen, behoudens indien de werken van speciale aard zijn en meer werk of kosten vergen of intussen een prijsverhoging in de lonen of materialen zou hebben plaatsgevonden.

6. Facturatie – betaling

6.1 Alle facturen zijn contant en zonder enige korting betaalbaar binnen 8 dagen op de maatschappelijke zetel van Spica BV.

6.2 Protest tegen de factuur moet aangetekend gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum.

6.3 Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 12 % per jaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt na aangetekende ingebrekestelling het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met 12% met een minimum van 250,00 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 12% per jaar.

6.4 Het uitblijven van de betaling van één factuur brengt na aangetekende ingebrekestelling het verval mee van een eventueel betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Spica BV is bovendien gerechtigd om de uitvoering van andere orders te schorsen.

7. Conformiteit

7.1 De klant ziet de geleverde en desgevallend geïnstalleerde goederen na op het ogenblik van de levering of installatie. De zichtbare gebreken en/of de niet-conformiteit aan de specificaties op datum van levering of installatie, moeten binnen 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Spica BV, bij gebreke waaraan zij geacht worden te zijn aanvaard. 

7.2 Aanspraken op beweerde zichtbare gebreken of niet-conformiteit kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

8. Verborgen gebreken

8.1 Spica BV waarborgt dat op het ogenblik van de levering de goederen vrij zullen zijn van verborgen gebreken in materiaal en werk.

8.2 In ieder geval verliest de klant het recht om zich op een verborgen gebrek te beroepen, indien hij Spica BV hiervan niet in kennis stelt uiterlijk binnen een termijn van één jaar na de datum waarop de goederen aan hem werden geleverd. De vordering van de klant op grond van een verborgen gebrek vervalt daarenboven indien hij Spica BV niet binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek in kennis stelt onder opgave van de precieze aard van de gedane vaststellingen.

8.3 De klant dient het bewijs te leveren dat het gebrek minstens in de kiem aanwezig was op het ogenblik van de levering.

8.4 Aanspraken op beweerde verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

8.5 Indien er conform bovenvermelde voorwaarden sprake is van een verborgen gebrek, zal, op verzoek van de klant, Spica BV naar zijn keuze hetzij de goederen of de betreffende onderdelen herstellen, hetzij de goederen of de betreffende onderdelen vervangen. Herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het gebruik dat de klant ervan wenste, plaatsvinden binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de klant. Enkel de directe kosten van materiaal en werk die gemaakt worden om de goederen in overeenstemming te brengen, komen ten laste van Spica BV. Herstelling of vervanging sluit elke andere vordering uit. De klant kan geen bijkomende vergoeding vorderen van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hij zou hebben geleden.

8.6 De klant kan slechts subsidiair een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst vragen, indien (i) herstelling of vervanging onmogelijk zou zijn dan wel buitensporige kosten met zich zou meebrengen voor Spica BV, of (ii) Spica BV niet binnen een redelijke termijn tot genoegdoening is overgegaan. Ontbinding van de overeenkomst kan in geen geval gevorderd worden indien het gebrek van geringe betekenis is.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Onverminderd artikel 2.3 is de verantwoordelijkheid van Spica BV tegenover de klant, om welke reden ook, alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de levering zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en beloopt maximaal de door Spica BV gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft, met uitsluiting van onder meer de kosten van verwijdering of van vervanging. De klant vrijwaart Spica BV voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde goederen, waardoor de maximale verplichtingen van Spica BV zouden worden overschreden. 

9.2 Elke aanspraak van de klant ten aanzien van Spica BV vervalt indien de goederen:

(i) niet steeds vervoerd en opgeslagen werden in de originele verpakking in de omstandigheden zoals aangeduid door Spica BV (o.m. afgedekte en veilige locatie, minimumtemperatuur, maximum vochtigheidsgraad) of in afwezigheid ervan, minstens in omstandigheden die algemeen aanvaard worden voor dergelijke goederen;

(ii) niet werden gemonteerd, verwerkt of gebruikt overeenkomstig de instructies van Spica BV, of in afwezigheid daarvan, niet steeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een normale montage, verwerking of gebruik met dezelfde zorg en voorzichtigheid zoals algemeen wordt aanvaard voor dergelijke goederen;

(iii) niet werden onderhouden volgens de instructies van Spica BV, of in afwezigheid daarvan, niet minstens conform de algemeen aanvaarde praktijk voor dergelijke goederen;

(iv) aangesloten of gebruikt werden in combinatie met hard- en/of software die niet compatibel zijn met de goederen in kwestie;

(v) veranderd, hersteld of doorverkocht werden door de klant of door derden.

10. Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst - Ontbinding

10.1 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen verhoogd met een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van Spica BV om de meerdere schade te bewijzen.

10.2 De klant is gehouden tot het vrijwaren van Spica BV voor alle aanspraken van onderaannemers, leveranciers of derden waarop Spica BV beroep doet.

10.3 Weigert de klant om de levering af te nemen of wordt de levering onmogelijk gemaakt, dan kan Spica BV de overeenkomst van rechtswege ontbinden ten laste van de klant middels aangetekende kennisgeving in die zin. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kan Spica BV opteren, mits aangetekende kennisgeving in die zin, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Spica BV heeft in ieder geval recht op de vergoeding zoals bepaald in artikel 10.1.

10.4 Komt de klant tekort aan één van zijn verbintenissen, dan kan Spica BV de overeenkomst van rechtswege ontbinden ten laste van de klant middels aangetekende kennisgeving in die zin, onverminderd het recht van Spica BV op de vergoeding zoals bepaald in artikel 10.1.

10.5 Spica BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant middels aangetekende kennisgeving in die zin.

11. Intellectueel eigendomsrecht

11.1 De klant staat er voor in dat bij de uitvoering van de overeenkomst geen afbreuk wordt gedaan aan de intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.2 De klant zal Spica BV vrijwaren voor alle vorderingen van derden en voor alle schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, o.m. wegens beweerde inbreuken op een auteursrecht, fabrieksgeheim, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De klant verbindt er zich toe in te staan voor alle kosten, veroorzaakt door deze inbreuken, met inbegrip van gerechtskosten en kosten en erelonen voor technische of juridische bijstand.

12. Overdracht

Geen enkele partij mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, de verbintenissen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2 Elke betwisting valt, ook in geval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Algemene voorwaarden – conditions générales – general conditions – allgemeinen geschäftsbedingungen: www.spica.be

“Une traduction française des conditions générales peut être communiquée aux clients gratuitement à simple demande. Le fait que cette traduction ne se trouve pas sur ce document ne peut pas être invoqué pour prétendre que ces conditions n’étaient pas connues ou acceptées.”

“An English translation of our general conditions can be forwarded to our clients free upon request. The fact that this translation does not appear on this document cannot be invoked to pretend that these conditions were not known nor accepted.”